måndag 18 februari 2013

viking age skis -vikingatida skidor

We have learned how to make skis!
As you can see below, you start by drawing out the ski and then you cut down to the contours and cut off the abundance with an ax.
 
Vi har fått lära oss att göra skidor! 
Som ni ser här nedanför så börjar man med att rita ut skidan och sedan sågar man ner till konturerna och hugger bort överflödet med en yxa. 

 
Then you plan down to the desired thickness, thickest in the middle and thinner at the tip and back. The sides are carved out with a scoop cutter (?) and also make a gutter in the middle under the ski.
 
Sen hyvlar man ner till önskad tjocklek, tjockast på mitten och tunnare i spetsen och bak. Sidorna hugger man ut med ett skölpjärn och även en ränna mitt under skidan.
 
 
 The next step is to soak the top during the night and then cook to quickly bend to them.
 
Nästa steg är att blötlägga toppen under natten och sen koka för att snabbt böja till dom.
 
 
 
 


When we were just going to get birch for the binding! (birch that you peel and twist)
När vi skulle bara hämta vidjor till bindningen! (björk som man skalar och vrider)​
 
 

 
 

The finished skis with tar! Very satisfied indeed. Not sure how much I will actually use them to be honest, but cool to have done them! x)
 
De färdiga intjärade skidorna! Mkt nöjd faktiskt. Osäkert på hur mkt jag kommer använda dom faktiskt om jag ska vara ärlig men lite häftigt att ha gjort x)
 
 

onsdag 13 februari 2013

Viking belt and viking shoes - Skärp och vikingaskor

 
 I have started making a new vikinga belt. I cut a piece of scrap leather and dyed with leathe dye.
Har påbörjat ett nytt vikingaskärp. Skar till en remsa av spillläder och färgade med narvsvärta.

 
  
I also made some new shoes in the Hedeby styel. Im not so happy with the leather, its so shiny so I probably will dye it like the belt.
 
Har gjort nya vikingaskor också av hedeby-modellen. Vet inte om jag är så nöjd med lädret, det är så glansigt, kanske får ta o färga det i samma färg som skärpet.
 
 
 

måndag 4 februari 2013

Fish head pendants - fiskhuvudformade hängen

My latest project! Im so enthusiastic about this! I m going to make the necklace on the picture. Im starting with the pendands, then I will collect the pearl on markets this summer.
There are many findings of these so called "fish head pendants", mostly from viking age Gotland but also a few from Vendel age. The most common version are the ones casted with figures on top in gold and silver, and the other type that im going to make are the simples ones wich are bended bronze plate. Some seem to have stripes or checks.
 
Mitt senaste projekt!! Asepp! Ska göra halsbandet på övre bilden. Börjar med konhängerna, får inskaffa pärlorna i sommar kanske.
Det finns många fynd på dessa såkallade "fiskhuvudformade" hängen, främst från vikingatida Gotland men även några från vendeltid. Den ena varianten som är den vanligaste är mönstrad i brons med silverdetaljer och den andra är en enklare variant i bronsplåt, alltså ihåliga. Några tycks ha ränder (se bilden med blå bakgrund), längst upp lr som ett rutnät.

Foto I took on The historical museum, Stockholm:
  Foto jag tagit på Historiska museet:
Vikingahalband från Gotland, fiskhuvudformade hängen
 
The historical museumso wn pictures:
 Historiska museets egna bilder:
 


 
 
 
 
 
Here I only made a test pendant. I chose to use brass plate since I could get it cheep on the school. The differens between bronze and brass is not so big anyway I thought and its a bit easier to work with. Bronze consists of copper and tin while brass consists of copper and zinc, but sometimes bronze also contains some zinc.

Har än så länge bara börjat med ett testhänge. Jag har valt att arbeta med mässingplåt, mest bara för att jag kunde få det billigt från smedjan. Skillnaden på mässing och brons är ändå inte alltid så stor så ja tyckte inte det gjorde så mkt plus att mässing är lättare att arbeta med. 
Brons består av koppar och tenn medans mässing består av koppar och zink, men ibland innehåller brons också lite zink.


The pieces look like Totoro or a ghost when drawing out the holes hehe
Bitarna ser ut som Totoro eller ett spöke när man ritat ut hålen hihi
 
Like that, a semi-clear prototype. The incision should be more pointed and then then I will think about the pattern designs.
Sådär, en halvklar prototyp. Jacket ska bli spetsigare och sen ska ja fundera på om jag ska ha några mönster.
 
 I also did the pearl spreathers.
Gjorde även pärlspridarna.
 
fiskhuvudformade hängen i bronsplåt vikingatid
 
fiskhuvudformade hängen vikingatid